17 ต.ค. 2556

การออกเสียง ed ท้ายคำ

เป็นการนำของเก่ามานำเสนอใหม่ คงไม่เบื่อไปเสียก่อนนะคะ คือมันเผ็นอะไร
ที่ผิดพลาดกันอยู่ตลอดในการออกเสียง ed  ท้ายคำ เขาเรียกว่ามันเป็นปัญหา
โลกแตกที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับน่ะ ว่ามันสำคัญมากนะ




เมื่อเราอ่านข้อความหรือประโยคแล้วพบ คำที่เติม
ed ท้ายคำ บางครั้ง เราก็คิดว่า คำนี้คงจะออกเสียงเป็นเสียง/d/มั้ง
แต่บางคนก็ออกเสียงเป็น /id/ หรือ /ed/ หมดทุกคำ
ทั้งที่ในความเป็นจริง เรามีวิีธีสังเกตง่ายๆอยู่ 3 ลักษณะดังนี้คือ

1.คำที่ลงท้ายด้วยเสียง (ขอเน้นว่า เสียงนะ ไม่ใช่ตัวอักษรที่เรามองเห็น)
/d/ และ /t/ เมื่อนำ ed มาเติมท้ายคำ ก็จะออกเสียงท้ายคำเป็นเสียง /id/หรือ/ed/ เช่น

want -wanted เสียงท้ายคำเป็นเสียง /t/ออกเสียง ed เป็น /tid/

need - needed เสียงท้ายคำเป็นเสียง /d/ออกเสียง ed เป็น /did/

2.คำที่ลงท้ายด้วยเสียงไม่ก้อง (Voiceless sound) ได้แก่ /p/, /f/, /ge/, /k/,
/s/, /ch/, /sh/, /x/ เมื่อนำ ed มาเติมท้ายคำ
ออกเสียงท้ายคำเป็นเสียง /t/ เช่น

stop-stopped เสียงท้ายคำเป็นเสียง /p/ ออกเสียง ed เป็น /t/

look - looked เสียงท้ายคำเป็นเสียง /k/ ออกเสียง ed เป็น /t/

miss - missed เสียงท้ายคำเป็นเสียง /s/ ออกเสียง ed เป็น /st/

practice- practiced เสียงท้ายคำเป็นเสียง /s/ ออกเสียง ed เป็น /st/

watch -watched เสียงท้ายคำเป็นเสียง /ch/ ออกเสียง ed เป็น /-cht/

wish -wished เสียงท้ายคำเป็นเสียง /sh/ ออกเสียง ed เป็น /-sht/

box - boxed เสียงท้ายคำเป็นเสียง /ks/ ออกเสียง ed เป็น /kst/

laugh -laughed เสียงท้ายคำเป็นเสียง /f/ ออกเสียง ed เป็น /ft/

manage -managed เสียงท้ายคำเป็นเสียง /ge/ ออกเสียง ed เป็น /-ge-t/

ยกเว้น เสียง /t/ ซึ่งเมื่อเติม ed ท้ายคำจะออกเสียงเป็น /id/

3.คำที่ลงท้ายด้วยเสียงสระ (vowels) และเสียงก้อง (Voice sound) ได้แ่ก่
/b/, /g/, /m/, /n/, etc. เมื่อนำ ed มาเติมท้ายคำ ออกเสียงท้ายคำ

เป็นเสียง /d/ เช่น

name-named เสียงท้ายคำเป็นเสียง /m/ ออกเสียง ed เป็น /d/

beg -begged เสียงท้ายคำเป็นเสียง/g/ออกเสียง ed เป็น /d/

use-used เสียงท้ายคำเป็นเสียง/z/ออกเสียง ed เป็น /d /

control-controlled เสียงท้ายคำเป็นเสียง/l/ออกเสียง ed เป็น /d/

try-tried เสียงท้ายคำเป็นเสียง/ai/ออกเสียง ed เป็น /d/เป็นต้น

ยกเว้น เสียง/d/ ซึ่งเมื่อเติม ed ท้ายคำจะออกเสียงเป็น /id/

หมายเหตุ ถ้าหากคำที่เติม ed เป็น adjective จะออกเสียงเป็น /id/ เช่น an eight-legged aninmal คำ legged ออกเสียง ed ท้ายคำ เป็น /id/ เช่นเดียวกับ wicked,naked,rugged,crooked เป็นต้น

เรามาฝึกการออกเสียง ed ท้ายคำ จากแบบฝึกกันนะคะข้างล่างนี้
แล้วอย่าลืมสังเกต เสียงที่อยู่ท้ายคำศัพท์ว่าลงท้ายด้วยเสียงอะไร


และเมื่อเติม ed แล้วออกเสียงเป็นเสียงอะไร ด้วยนะคะ

 ฝึกออกเสียง ed ท้ายคำ

ข้อมูลจาก(ของตัวเอง) https://sites.google.com/site/jissysite/a3/karxxkseiyngedthaykha

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น