10 พ.ค. 2556

เรื่องดีๆที่หลายคนมองข้าม

วันนี้ได้ดูคลิปของชาวรัสเซียที่ทำให้เห็นถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แสดงถึงน้ำใจของผู้คนในสังคม
ที่ยังคงมีอยู่บ้าง แม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปมากแล้วก็ตาม เรามาดูกันดีกว่า

แต่ในประเทศไทยก็น่าจะมีสิ่งที่แสดงถึงน้ำใจมากมาย คงมิใช่เฉพาะบนท้องถนนเท่านั้น
เอ้า ใครมีคลิปดีๆที่แสดงถึงนำ้ใจของคนไทยเอาออกมาโชว์กันหน่อยนะ

โครงการขุดคลองไทยตอนที่ 2

   มาดูถาม-ตอบในข้อต่อๆไปอีกดีกว่า

8)      ปัญหาสิ่งแวดล้อม ?

คำตอบ ปัญหาของสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดจากเรือต่างๆจากต่างประเทศ ที่มาใช้คลอง เราจะสามารถควบคุมเรือที่จะปล่อยของเสียจากเรือที่มาใช้คลองได้มากกว่า การเกิดปัญหาของสิ่งแวด ล้อมของเมืองที่จะตามมา ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณา พร้อมกับการดำเนินโครงการคลองไทย ก็คือการวางผังเมืองที่สมบูรณ์แบบ เพราะ ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากตัวคลองไทย และเรือที่มาใช้บริการคลองเราสามารถควบคุมใช้มาตราการสากลทางกฎหมายได้ และทางด้านการบริหารการจัดการทางวิศว กรรม สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้ว เหมือนกับท่าเรือสำคัญต่างๆทั่วโลก แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อม ของสังคมเมืองที่ใหญ่และมีความหนาแน่นมาก ของประชากร จะตามมา เหมือนกับเมืองใหญ่ๆคล้าย กรุงเทพฯ. การวางผังเมืองที่ดีสมบูรณ์แบบ มีสอง 2 ลักษณะ ที่จะต้องวางแผน แผนที่ 1 วางผังเมืองเชิงป้องกันปัญหา  ที่ป้องกันได้เช่น ระบบสาธารณูประโภคต่างๆ เช่นแหล่งน้ำ แหล่งพลังงานไฟฟ้า ระบบขจัดของเสีย ระบบการคมนาคม ฯลฯ ดังกล่าววางแผนร่วงหน้าได้เลย  แผนที่ 2 การวางผังเมือง แบบพัฒนาไป ดำเนินไป คู่ขนานกับ การเปลี่ยน แปลง ซึ่งในทางปฎิบัติจริงสามารถศึกษาของจริง จากเมืองสำคัญได้ทั่วโลกปัญหาเรื่องผลกระทบของสิ่งมีชีวิตของสองฝั่งทะเลไทย ถ้าเปรียบเทียบคลองไทยกับคลองปานามาถ้าพิจารณาจากดูแผนที่โลก จะเห็นว่าคลองปานามาอยู่ตรงกลางของ ทวีปอเมริกามีผืนแผ่นดินยาวกว่า40,000กิโลเมตร และเป็นส่วนที่แคบที่สุดที่กั้นระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิค กับมหาสมุทรแอตแลนติค  ทำให้สิ่งที่มีชีวิตทางทะเลทั้งสองฝั่ง ไปมาถึงกันได้ยาก สิ่งที่มีชีวิตจึงมีความแตก ต่างกันเป็นอย่างมาก   มีพิพิธภัณฑ์  สมิทโซเนี่ยน  ของประเทศสหรัฐอเมริกา   เพื่อศึกษาสัตว์ทางทะเลโดยเฉพาะตั้งอยู่ที่นั่น

             แต่สำหรับคลองไทย ถ้าดูจากแผนที่จะเห็นว่าทางต้อนใต้ ของประเทศไทย และประเทศมาเลเซียจะเป็นแหลมยื่นลงไป ยังมหาสมุทร อินเดีย ไม่ยาวมาก แนวคลองไทยจะอยู่ห่างจากปลายแหลมมะลายู ไม่ถึง 1,000  กิโลเมตร  และความต่างระดับของน้ำทะเลคลองไทย ของฝั่งทะเลทั้งสองฝั่งแตกต่างกันไม่ถึง 1 เมตร    และน้ำทะเลทั้งสองฝั่งไหลไปมาถึงกันสะดวก    ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตทางทะเลทั้งสองมีผลน้อย ปลาทูทั้งสองฝั่งมีโอกาศผสมพันธ์กันได้แต่ขนาดอาจจะโตไม่ เท่ากัน ความเค็มของน้ำทะเล ถ้าวัดความเค็มของน้ำทะเลช่วงฤดูฝนความเค็มฝั่งอ่าวไทยน้อยกว่าฝั่งอันดามันแน่นอน  การหมุนเวียนของน้ำทะเลที่เข้าออกทางอ่าวไทย มีการหมุนเวียน 2 ครั้งต่อปีอยู่แล้ว น้ำเสียที่ไม่สะอาดที่ผ่านการใช้มาจากโรงงานต่างๆหลายสิบจังหวัด รวมทั้งประชาชนในกรุงเทพฯด้วย ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา  แม่น้ำบาง ประกง หรือแม่น้ำท่าจีน ก็จะมารวมกันอยู่ที่อ่าวไทย   หลังขุดคลองไทยแล้วน้ำทะเลจากทางฝั่งอันดามัน ซึ่งมีความสะอาดกว่ามาช่วยทำให้น้ำทะเลในอ่าวไทยดีขึ้น  สิ่งที่เราวิตกเกินเหตุอาจจะกลายเป็นผลดีก็ได้ การระมัดระวังปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ดี แต่อย่าหลงประเด็น จนทำให้ประเทศชาติต้องเสียหายหรือเสียโอกาส
            9)  ดินจำนวนมาก ที่ขุดแล้วจะเอาไปไว้ที่ใด ?

     คำตอบ ดินจำนวนมากมาย จะถูกนำไปถม 2 ฝั่งคลองของพื้นที่ ที่กันไว้ตลอดแนว 4 กิโลเมตร โดยประมาณควรจะต้องถมเหนือระดับน้ำทะเล 3  5 เมตร ตลอดแนวเพื่อรองรับเมืองอุตสาหกรรมโลก ทั้งอุตสาหกรรมใฮเทค และอุตสาหกรรมต้นทางต่างๆไม่ทราบว่าดินที่ได้ จะเหลือหรือไม่จะต้องมีการสำรวจให้ได้ข้อมูลทางอุทค ศาสตร์ก่อน ถ้าหากมีเหลือมากพอจะต้อง

 
สร้างคลังพักสินค้าหรือ ขนถ่ายสินค้าในทะเล เหมือนประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้มหาศาลแร่ธาตุ ทรัพยากรต่างๆที่มีค่าในดินหากพบ เจอให้นำทรัพพยากรณ์เหล่านั้น นำไปรวมไว้ในที่ๆให้สามารถ จัดระบบบริหารจัดการ สัมประ ทาน เพื่อนำเงินให้กับรัฐต่อไป

10)  งบประมาณก่อสร้างโครงการคลองไทย ประมาณเท่าไร ?

คำตอบ ประมาณการค่าก่อสร้าง  ของโครงการคลองไทย จะประเมินค่าใช้จ่ายหลักของโครงการ คือ 1.ค่าใช้จ่ายในการขุดคลองงบประมาณในการใช้เงิน 2.ค่าใช้จ่ายในส่วนการสร้างสะพานข้ามคลอง จะมีด้วยกัน สามสะพาน และ สองอุโมงค์ สำหรับค่าใช้จ่ายในการขุดคลอง ประมาณการตามจำนวน ดินที่จะต้องขุด ทั้งหมดประ มาณ 4,000ล้าน ลูกบาตรเมตร ถ้าประมาณการ ค่าขนย้ายดิน เฉลี่ย ลูกบาตรเมตรละ 150 บาท เงินในส่วนนี้ จะใช้ประมาณ 600,000 ล้านบาท จำนวน สะพานที่จะสร้าง 3 สะพาน และ อุโมงค์ 2 อุโมงค์ รวมค่าก่อสร้างทั้ง 5 รายการประมาณ  50,000 ล้าน บาท ดังนั้นงบลงทุนหลักๆของโครงการ ทั้งหมด รวมกันประมาณ 650,000 ล้านบาท


 

11) จะหาเงินที่ไหน มาลงทุน สร้างโครงการคลองไทย ?

คำตอบ ประเทศไทย ณ  ปี พ.ศ  2547   เงินฝากของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ    ที่ฝากอยู่ในระบบธนาคารต่าง ๆ  ของในประเทศทั้งหมด เวลานี้ มีจำนวนเงินฝากที่อยู่ในระบบ ธนาคารต่างๆทั้งหมดประมาณกว่า  700,000 - 800,000  ล้านบาท เงินฝากเหล่านี้ ธนาคาร ยังไม่สามารถปล่อยกู้ หรือนำ ไปลงทุนอะไรได้เลย ซึ่งไม่เกิดผล ผลิตใด    ทั้งสิ้น มีแต่ผลเสีย จะทำให้เศรษฐกิจ ของประเทศเป็นภาระเรื่องดอกเบี้ยที่สะสม เพิ่มขึ้น  ยิ่งนานวันเวลาผ่านไปดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะต้องจ่ายสะสมทบต้นไปตลอด  ค่าของเงินบาทก็จะถูกลดค่าลงโดยปริยาย     เป็นภาระของสังคมโดยอ้อม   ที่จะต้องซื้อของแพงขึ้น  ปัจจุบัน (อัตราดอก เบี้ยเงินฝาก 1ต่อปี )  คนที่มีเงินฝาก  ธนาคาร  ตอนนี้ เงินจำนวน 10 ล้านบาท   ฝากธนาคาร ได้ดอกเบี้ยแต่ละเดือนไม่ถึง  10,000  บาท  และ ก็คงจะเป็นเช่นนี้ ไปนานเท่านาน ตราบใดที่เงินฝากยังนอนอยู่ในธนาคารปล่อยกู้ไม่ได้แบบที่เป็นอยู่
เงินจำนวนดังกล่าวนี้ หากรัฐบาลขอยืมจากประชาชน โดยออกพันธ์บัติไปก่อน แล้วนำไปลงทุนสร้าง คลองไทย จำนวนเงินดังกล่าวมีมากพอที่จะนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างโครงการคลองไทย สามารถทำได้อย่างสะบาย และพร้อมจ่ายดอกเบี้ยให้ได้มากกว่าที่ฝากธนาคารขณะนี้ด้วย  โดยแทบจะไม่ต้องอาศัยกู้ยืมเงินตราจากต่างประเทศให้ต้องเสียดอกเบี้ย ที่จะทำให้เงินไหลออกนอกประเทศ  รัฐบาลสามารถออกพันธ์บัติได้เหมือนกับที่ทำมาก่อนเมื่อ ปี 2545 จำนวนเงิ่นร่วม 4 แสนล้านบาท ใช้สำหรับแก้ปัญหาเงินกองทุนฟื้นฟูที่ผ่านมา ยังทำได้แต่คราวนี้รัฐบาลกู้เงินมาเพื่อสร้างงาน โดยทะยอยออกพันธ์บัติ เพียง ปีละ 1 แสนล้านบาท มาลงทุน สร้างคลองไทย ซึ่งเป็นการสร้างงานให้กับประเทศเพิ่มขึ้นอีกเป็น 1-2 ล้านงานให้กับลูกหลานไทยอย่างเป็นรูปธรรม เป็นเหมือนเอาเงินยายซื้อขนมยาย ซื้อไปซื้อมาไม่ถึง 8 ปีประเทศไทยก็ได้ คลองไทย แล้วก็จะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยตามมามากมาย เงินตราต่างประเทศจะสะพัดไหลเข้าประเทศโดยทางตรง และโดยทางอ้อม นานเท่านาน แล้วรัฐบาลก็เก็บรายได้ และภาษี คืนประชาชนไม่ถึง 10 ปี ก็คืนทุนที่ยืมมาได้หมด ผลประโยชน์ต่างๆก็วนอยู่ในประเทศตลอดไป
จากข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศที่ผมกล่าวมาคร่าว ๆ  นี้  ผมคิดว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะลงทุนโครงการ  คลองไทย   เองได้โดยไม่ต้องพึงพา เงินทุน จากต่างประเทศเลย แต่ผมเห็นว่าควรให้ต่างประเทศมีส่วนร่วมด้วย แต่ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับ

12)  จะใช้เวลาในการ ทำโครงการคลองไทย นานเท่าใด ?

            คำตอบ จะใช้เวลาก่อสร้างนานเท่าใด ทางด้านวิศวกรรมปัจจุบันนี้มีเครื่องมือเครื่องจักร และเทคโนโลยีดีกว่าอดีตมาก การขุดคลองใช้เทคโนโลยีธรรมดา ไม่ซับซ้อนมาก ระยะเวลา  5 ปี คงได้เห็นคลอง ซึ่งความยาวคลอง  120 กิโลเมตร

                  หัวใจสำคัญในงานการก่อสร้างคลอง อยู่ที่การบริหารการจัดการของโครงการ   งานก่อสร้างคลองจะสามารถแบ่งโครงการย่อยออกเป็นส่วนๆ แล้วสามารถ ทำงานทั้งหมด ได้พร้อมๆกัน ซึ่งสามารถกระจายงานได้เหมือนงานสร้างถนน แบ่งเป็นช่วงๆแล้วให้บริษัทรับเหมา ทำพร้อมกันหลายบริษัท
              การก่อสร้างคลอง ต่างกว่าการก่อสร้างเขื่อน ซึ่งงานเขื่อนส่วนใหญ่งานก่อสร้างจะทำการก่อสร้างที่จุดเดียว   แต่งานก่อสร้างคลองสามารถ แบ่งงาน เป็นส่วนๆ  แบ่งเป็น 1 กิโลเมตร ต่อ 1 บริษัทก่อสร้าง 120กิโลเมตร  จะมี120 บริษัทก่อสร้าง ทำพร้อมกัน ทุกบริษัทก่อสร้างก็จะสามารถขุดคลองสำเร็จได้ใน 5 -7 ปี   

13)   แนวคลองที่จะขุดควรอยู่บริเวณใด?

 คำตอบ แนวขุดคลองก็จะมีการนำเสนอขึ้นมาใหม่ และก็มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลามาจนถึง ณ เวลานี้มีอยู่ด้วยกัน 12 แนวคลองที่จะขุด เพื่อให้กรอบแนวคิด ที่จะกำหนดแนวขุดคลอง ให้เกิดเป็นผลดีที่สุดสำหรับประเทศไทย จะต้องมีการพิจารณา องค์ประกอบหลักที่สำคัญต่างๆนำมาพิจารณาร่วมกันมีดังนี้ :-
1.ทางด้านความอิสระในการบริหารคลอง ของประเทศ
2.ทางด้านเศรษฐกิจ ของประเทศ
3.ทางด้านยุทธ์ศาสตร์ทางทหาร
4.ทางด้านสังคม และ สิ่งแวดล้อม
5.ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

             จากการประชุมของ วุฒิสภาได้มีการวิเคราะห์ และสรุปในหลักการเบื่องต้นเห็นว่า เส้น  9Aเหมาะที่จะเป็นแนวคลอง ที่ควรจะขุด    โดยเริ่มจากฝั่งทะเล ทิศตะวันออกฝั่งอ่าวไทย ที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มาสุดที่ฝั่งทะเลทิศตะวันตกฝั่งอันดามัน อำเภอสิเกา จังหวัดพัทลุง

   14)  การก่อสร้างคลองต้องใช้ระเบิดปรมณู (nuclear) ในการขุดคลอง หรือไม่ ?

        คำตอบ  ไม่มีเหตุผลอะไร ที่จะต้องใช้ระเบิดปรมณู มาใช้ในการขุดคลอง ขนาดการระเบิดหินตามภูเขาในเขตุสัมประทานของโรงโม้หินในต่างจังหวัด เพื่อนำหิน ไปใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ เผลอไม่กี่ปี ภูเขาหายเป็นลูกๆ ไม่ทราบว่าคนที่นำประเดนเรื่องการขุดคลองจะต้องใช้ ระเบิดปรมณูในการก่อสร้างมีวัตถุประสงค์อะไร  ซึ่งจะทำ ให้ประชาชนที่ไม่มีข้อมูลเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับโครงการขุดคลอง


จากที่คณะกรรมาธิการ วุฒิสภาบินสำรวจเส้นทางแนวขุด 9จะมีแนวคลองที่จะต้องตัดผ่านภูเขาสูง ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่แนวราบ ปัจจุบันนี้ มีคลองในโครงการพระราชดำริ ที่ปากพนังที่ได้มีการขุดคลอง ขนาดกว้าง 160 เมตร ยาว 23 กิโลเมตร ลึก 5 เมตร ซึ่งแนวคลองไทยจะอยู่ไม่ห่างและขนานกับคลองนี้

   15) ขุดคลองไทยแล้ว ประเทศไทยจะได้อะไร ?

           คำตอบ
         1. คลองไทยจะเป็นเส้นทางเศรษกิจใหม่ของโลก และจะมีส่วนสำคัญต่อระบบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทางด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อมของโลก คลองไทยจะเป็นสัญลักษ์ของประเทศไทยไปตลอดกาล โดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มนุษย์ร่วมกันสร้าง  ที่จะเป็นแหล่งดึงดูดของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก  จะสร้างรายได้เข้าประเทศไทยได้มากมาย  
                2. คลองไทยจะสามารถแก้ปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้ ได้อย่างละมุนละม่อม และสันติวิธีได้อย่าง ถาวรเพราะคลองไทยจะสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเจริญ  ไปทั่วทั้งภาคใต้   ประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศไม่น้อยกว่า 3-4 ล้านคน จะหลั่งไหลเข้ามาอยู่ และทำมาหากิน รวมถึงการเริ่มต้นสร้างธุรกิจของคนไทยรุ่นใหม่ รุ่นลูก รุ่นหลานของไทยในอนาคต ซึ่งประชาชนคนไทยเหล่านี้จะเป็นกองทัพประชาชนที่ทรงพลัง เป็นเสมือนยิ่งกว่ากองทัพ พลังที่เข้มแข็งมหาศาลนี้จะปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยได้เป็นอย่างดี  โดยจะไม่มีอำนาจมืดหรืออิทธิพลใดๆที่จะมายับยั้งได้
            3. คลองไทยจะเป็นเสมือนสายธารขนาดใหญ่เชื่อมสองฝั่งทะเลไทย เป็นเส้นทางเศรษฐกิจก่อ ให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา จากต่างประเทศทั่วโลกไหลเข้าสู่ประเทศไทยได้ทั้งทางตรง  และทางอ้อมได้โดยไม่มีวันหยุด สร้างงาน สร้างรายได้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว  แหล่งธุระกิจ แหล่งอุตสาหกรรม  จะมีคลังสินค้าเป็นศูนย์กลางกระจายการขนส่ง และมีคลังเก็บรักษาสินค้าจากประเทศทั่วโลกพร้อมขนส่งทางทะเล   เป็นศูนย์กลางธนาคารธุรกิจการ ค้าของการเดินเรือระหว่างประเทศ   ตลอดจนเป็นศูนย์รวมภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรผลิตอาหารสำเร็จรูปของไทยเพื่อการส่งออก  เป็นศูนย์จำ หน่ายให้บริการ อาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ ให้กับเรือต่างๆซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล
4. ด้านความมั่นคงของประเทศ คลองไทยจะเสริมสมรรถานุภาพ ทางด้านการทหารการขนส่งทางทะเลทางด้านอ่าวไทยหากมีการถูกปิดกั้นด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม    คลองไทยจะเป็นเส้นทางขนส่ง ที่สำคัญทั้งในยามปรกติและยามสงครามของประเทศ ยามปรกติกองทัพเรือสามารถนำกองกำลังเข้าออกเพื่อการซ้อมรบ ลาดตระเวนตรวจตราป้องกันการเข้ามาของสิ่งผิดกฎ หมายตามรอยต่อของเขตน่านน้ำระหว่างประเทศ และการเคลื่อนย้ายกำลังของกองทัพเรือไปมาทั้งสองฝั่งทะเลไทย จะไม่สร้างความรู้สึกหวาดระแวงให้ กับประเทศเพื่อนบ้านทำให้มีความอิสระ ลดระยะเวลาเดินทาง และประหยัดงบประมาณ
5. ทางด้านการประมงจะขยายโอกาสทำให้เรือประมงไทย ทั้งฝั่งอันดามัน และฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีอยู่กว่า45,000 ลำ สามารถไปมาทั้งสองฝั่งได้สะดวกรวดเร็ว ทำให้เรือประมงจำนวนดังกล่าว สามารถเข้ามาใช้ทรัพยากรทางทะเลของทั้งสองฝั่งทะเลที่มีสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ได้ โดยเฉพาะฝั่งทะเลอันดามันของไทย  ซึ่งมีอาณาเขตตั้งแต่แนวเขตน่านน้ำสากลของประเทศ ไปจนถึงแนวเขตน่านน้ำสากลของประ เทศอินเดียได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งช่วยลดการใช้จ่ายน้ำ มันเชื้อเพลิง ที่ต้องใช้ไปมาระหว่างสองฝั่งทะเลไทย  จากเดิมที่ต้องใช้ปริ มาณมากให้ลดน้อยลง จึงเป็นผลให้เรือประมงไทยสามารถประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายซึ่งคาดการณ์ว่าในจุดนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มผล ผลิตรวมกันประมาณไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี
            6.  คลองไทยจะลดพื้นที่ยากจน เนื่องจากแนวคลองไทยจะตัดผ่านบริเวณทุรกันดารของภาคใต้ จึงทำให้พื้นที่หลายจังหวัด ที่แนวคลองไทยผ่านจะได้รับประโยชน์จากความเจริญ และความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝั่งคลองจะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง นอกจากนี้คลองไทยยังจะช่วยป้อง กันน้ำท้วมจากพายุฝนที่ตกอย่างหนักให้ลงทะเลได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆกับ 14 จังหวัดภาค ใต้ได้เป็นอย่างดี
            7.คลองไทยจะเพิ่มบทบาทให้กับประเทศไทยได้รับประโยชน์ ให้มีอำนาจต่อรองถ่วงดุลอำนาจ ทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง และทางทหาร ระหว่างประเทศมหาอำนาจของโลก  เช่นระหว่าง ประเทศจีน กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ข้อสังเกตปัจจุบัน ประเทศไต้หวัน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศสิงคโปร์ ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา)   เพราะศักยภาพของคลองไทยจะเป็นคลองเดินเรือหลักที่สำคัญของโลกทันที จะมีเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ เรือท่องเที่ยวจากที่ต่างๆทั่วโลกมาใช้คลองไทย เพราะนอกจากจะเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดเชื้อเพลิงแล้วยังจะมีความปลอดภัยมาก กว่าเส้นทางปัจจุบัน ที่มีปัญหาโจรสลัดปล้นเป็นประจำบริเวณแถวช่องแคบมะละกา ศักยภาพของคลองไทยจะสามารถให้เรือผ่านได้มากกว่าคลองหลักๆของโลกในปัจจุบันโดยเฉพาะ รูปแบบของคลองไทยจะเป็นแบบคลองคู่ขนาน ทำให้มีความปลอดภัยสูงจากอุบัติเหตุ  สามารถรอง รับให้เรือผ่านได้ 300 ถึง 350 ลำต่อวัน (คลองปานามา 38 ลำต่อวัน คลองสุเอช 87 ลำต่อวัน) คลองไทยจะรองรับเรือขนาดใหญ่ 300,000 ตัน ถึง 500,000 ตัน ซึ่งเป็นที่ต้องการของบริษัทเดินเรือทั่วโลก โดยเฉพาะกรณีหากมีเรื่อรบหรือเรือประเภทใดๆก็ตามที่นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศผ่านคลองไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศไทย
             8. ประเทศไทยจะผลิตน้ำมันได้ต้นทุนถูกกว่าประเทศสิงคโปร์ คลองไทยจะเพิ่มความสามารถให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางโรงกลั่นผลิตน้ำมันที่ต้น ทุนต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์ในย่านเอเชียได้ เพราะระยะทางการขนส่งน้ำมันใกล้กว่า และขนาดของเรือน้ำมันที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่ต้องอ้อมไปผ่านถึงประ เทศสิงคโปร์อีกต่อไปทำให้ลดค่าใช้จ่ายมาก เรือที่มาผ่านคลองไทยจะเป็นลูก ค้ารายใหญ่ที่สำคัญมาใช้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง  ทำให้มีปริมาณการขายน้ำมันได้มากมาย มากพอที่ประเทศไทยจะเป็นผู้กำหนดราคาขายน้ำมันเองได้ และปัญหาน้ำมันเถื่อนก็จะหมดไป ปัจจุบันสิงคโปร์ขายน้ำมันให้กับเรือที่มาใช้บริการ 56,700 ตันต่อวัน  สิงคโปร์ขาย 1 เดือนมากกว่าไทยขาย 1 ปี
             9. คลองไทยจะช่วยประหยัดค่าขนส่งสินค้าทางเรือ โดยเฉพาะเรือขนส่งน้ำมัน (Logistics) ทางทะเลทั้งหมดของประเทศไทย  ทั้งขาเข้า และขาออก เช่นประเทศไทยใช้น้ำมันดิบกว่า 800,000 บาเลน ต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากประเทศในตะวันออกกลางโดยทางเรือมายังโรงกลั่นในประเทศ  เรือขนส่งน้ำมันแต่ละลำจะเสียเวลาไปอ้อมที่ประเทศสิงคโปร์ กว่าจะมาถึงโรงกลั่นน้ำมันที่ประ เทศไทย 5 วัน กลับอีก 5 วัน รวมเสียเวลา 10 วัน หากมีคลองไทยจะเสียเวลาประมาณ 2 วันเท่านั้น  หากคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปีประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากกว่าแสนล้านบาทต่อปี เพียงเฉพาะการขนส่งน้ำมันอย่างเดียวเป็นต้น หากพิจารณาถึงการขนส่งสินค้าส่งออก หรือเข้าของสินค้าอื่นๆทางเรือของไทย  ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางภาคอุตสาหกรรมหรือสินค้าทางภาคเกษตร คิดเป็นเงินที่ยังจะประหยัดได้อีกมาก กว่าแสนล้านบาทต่อปี ระบบการขนส่ง (Logistics)ของประเทศไทยโดยรวมสูงถึง 25% - 30ของ(GDP) หรือ ประมาณ 1,500,000 ล้านบาท ถึง 1,800,000 ล้านบาท ต่อปี เฉพาะคลองไทยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ไม่น้อยกว่าปีละ 200,000 ล้านบาท ต่อปี

            10. คลองไทยจะทำให้ประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ ต่างๆในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  ที่อยู่สองฝั่งทะเลไทย มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก  จะได้รับผลประโยชน์ในด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลได้เป็นอย่างมาก เช่นเรือจากประเทศอินเดียจะส่งสินค้าไปยังประเทศจีน หรือ ประเทศญี่ปุ่นจะย่นระยะเวลาได้ 5 วัน ในแต่ละเที่ยวคิดเป็นเงินประหยัดหลายสิบล้านบาทต่อเที่ยว ดังนั้นประเทศต่างๆ ประเทศศรีลังกา ประเทศบังกลาเทศ ประเทศพม่า ประเทศลาว  ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศฟิลิปปินส์ หรือแม้แต่ประเทศมาเลเซียด้วยที่จะได้รับประโยชน์จากเส้นทางคลองไทย ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีบทบาท ต่อการต่อรองทางการทูตกับประเทศมาเลเซียสูงขึ้น เพราะคลองไทยจะช่วยย่นระยะทาง และเวลาในการเดินเรือของประเทศมาเลเซียที่จะใช้เรือผ่านคลองไทยเข้าออก ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย (ประเทศมาเล เซียขออนุญาตไทยเปิดชายแดนเพื่อขนสินค้าผ่านทางบก หากมีคลองไทยแล้วเราจะไม่ให้ผ่านทางบกได้)
             11. คลองไทยจะช่วยลดปัญหาเรือนกระจก  ย่นระยะทางการเดินเรือ ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และลดปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศของโลก ในแต่ละปีได้มากมหาศาล ซึ่งเป็นที่มาของการเกิดภาวะเรือนกระจกบนชั้นบรรยากาศ ที่เป็นต้นเหตุของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่นับวันแต่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันซึ่งมีผลถึงประเทศไทย ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกา ยังไม่ยอมร่วมเซ็นสัญญาโตเกียวที่ว่าด้วยการลดปัญหา The Greenhouse Effect ดังนั้นหากคลองไทยได้เกิดขึ้น คลองไทยจะมีบทบาทมากในการแก้ ปัญหานี้
            12. เศรษฐกิจไทยยุคไร้พรมแดน คลองไทยจะเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ จากศักยภาพของคลองไทยจะสามารถใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ โดยที่จะไม่มีประ เทศใดๆที่จะสามารถมาแข่งขั่นได้เลย เพราะตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่พิเศษสุดนี้ มีที่ประเทศไทยแห่งเดียว คลองไทยจะเป็นขุมทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไม่มีวันหมดจะเป็นช่อง ทางสามารถสร้างให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง และมั่นคงได้ยาวนานการแข่งขันทางการค้าบนเวทีการค้าเสรีโลก (WTO) จากประเทศสมาชิก 147 ประเทศ ต่างก็ใช้กลยุธท์ทางการค้ากันเต็มที่ อนาคตการค้าขายระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทอุตสาหกรรม หรือสินค้าเกษตร หรือแม้แต่ธุระกิจให้ บริการแนวโน้มมีการแข่งขันกันรุนแรงยิ่งขึ้นทุกวัน เรา และ ท่าน ต่างทราบกันดีว่าการส่งออกสำหรับสินค้าภาคเกษตรของประเทศไทย ทั้งหมดรายได้ ยังน้อยกว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเสียอีก แต่ถึงอย่างไรการเกษตรก็จะยังคงมีความสำคัญอยู่ เพราะประเทศไทยจะต้องมีอาหารที่สมบูรณ์พอเพียง แต่การคาดหวังจะให้สินค้าจากทางภาคเกษตร เป็นธงนำทางเศรษฐกิจที่จะนำพาไปสู่ความมั่งคั่งของประเทศ แทบจะมองไม่เห็นความสว่างเลย ข้อมูลของธนาคารแห่งชาติ แสดงถึงรายได้ทางภาคเกษตรทั้งหมดของประเทศไทยประมาณ 9-10 เปอร์เซนต์ ของมูลค่าผลิตภัณท์มวลรวมของประเทศเท่านั้น หรือประมาณ 500,000 ล้านบาท แต่ใช้ประชากรผลิตประมาณครึ่งประเทศ รายได้ยังน้อยกว่ารายได้ จากภาคการท่องเที่ยวซึ่งได้ถึงประมาณ 700,000 ล้านบาท หรือแม้แต่สินค้าภาคอุตสาหกรรมก็ตาม มีสินค้าอุตสาหกรรมหลายอย่างของประเทศไทยที่ส่งออก รายได้ที่แท้จริงที่ได้ก็เป็นเพียงค่าแรง งานในฐานะผู้รับจ้างผลิต หรือไม่ก็เป็นผู้รับประกอบชิ้นส่วนเป็นหลักเสียส่วนมาก ตัวเลขจำนวนเงินมูลค่าของสินค้า ภาคอุตสาหกรรมที่ส่งออกดูเหมือนจะสูงมาก แต่รายได้ที่แท้จริงที่ไทยได้รับคือค่าแรงงานประมาณ 25 - 30 เปอร์ เซนต์ ของมูลค่าที่ส่งออกเท่านั้น

            เมื่อประมาณ 20 กว่าปี ที่ผ่านมาประเทศเพื่อนบ้านของเราหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลีใต้ เคยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของไทย แต่ตอนนี้กำลังจะกลายมาเป็นพ่อค้ารายใหญ่ของไทยต่อไปอาจจะเป็นประเทศเวียดนาม ประเทศเขมร ประเทศลาว หรือประเทศพม่า เพราะประเทศดังกล่าวยังมีต้นทุนด้านแรงงานต่ำ และทรัพยากรทางธรรมชาติยังมีอยู่มาก ซึ่งตอนนี้มีประเทศบางประเทศที่ร่ำรวยแต่ไม่มีทรัพยา กรในประเทศมากนัก ได้ไปลงทุนผลิตสินค้าทางด้านการเกษตรใน 4 ประเทศ ดังกล่าว ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมาผลิตสินค้าด้านเกษตร(GMO) ขายแข่งกับประเทศไทยต่อไปก็ได้ แต่สำหรับประเทศมาเลเซียตอนนี้ความเจริญแซงประเทศไทยไปนานแล้ว

ดังนั้นโครงการคลองไทยจึงเป็นความหวัง และโอกาศของประเทศที่จะใช้เป็นธงนำสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองของไทยได้   เป็นบุญของแผ่นดินไทยจริงๆที่มีทำเลที่วิเศษ เป็นทรัพยากรที่ใช้ไม่มีวันหมด 
                           
            ณ วันนี้ถึงเวลาหรือยังที่เราน่าจะให้ข้อมูลดังกล่าวกับประชาชน ได้มีส่วนร่วม รับรู้ รับทราบ และ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับโครงการนี้ กันเสียทีว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ หรือความเสียหายมากกว่ากัน

ภาพและข้อมูลจากhttp://www.thai-canal.com

โครงการขุดคลองไทยตอนที่ 1วันนี้ได้ค้นหาแผนที่โลก กลับได้พบกับเว็บไซต์ หนึ่งซึ่งพูดถึง โครงการคลองไทย
ซึ่งเป็นอะไรที่เราพูดถึงกันมานานตั้งแต่เมื่อ 30 กว่าปีมาแล้ว ที่ว่าเราน่าจะขุดคลอง
ตัดตรงคอคอดกะแล้ว ...แล้วก็เงียบหายไป มาพบที่นี่ ขอคัดลอกมาเลยนะ กลัวว่า
ลิงค์แล้วเกิดเว็บหายไป เสียดายแย่เลย ก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ เราลองมาอ่านกัน
ดูนะคะ คำถามคาใจและคำตอบ

1) จะมีเรือที่มาใช้ มากพอที่จะคุ้มทุนต่อโครงการคลองไทยหรือไม่ ? 

          คำตอบ ปัจจุบันมีเรือผ่านทางตอนใต้ของประเทศไทยประมาณปีละ 520,000  ลำหรือ ประ มาณวันละ 1,300 – 1,400 ลำต่อวัน   ปัจจุบันมีเส้นทางเดินเรืออยู่ 3 เส้น ทางหลัก คือผ่านที่ช่องแคบ มะละกา เรือที่ผ่านช่องแคบนี้จะผ่านแวะจอด ที่ท่าเรือประเทศสิงคโปร์ประมาณวันละ 600  ลำ   เรือส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านช่องแคบมะละกา เพราะเป็น เรือขนาดใหญ่กินน้ำลึกเกินกว่า 20 เมตร  จะต้องแล่นอ้อมไปทาง 


ช่องแคบ ซุนด้า  และช่องแคบ ลอมบ๊อค    ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก เรือจะเสียเวลาและเชื้อเพลิงแล่นอ้อมหลายวัน ดังนั้นเรือที่จะมาใช้ คลองไทย จะมาจากช่องแคบ ซุนด้า และช่องแคบ ลอมบ๊อค  เรือเหล่านี้จะเป็นลูกค้าหลัก ที่จะมาใช้บริการคลองไทย  เพราะคลองไทยจะสร้างรองรับเรือขนาดใหญ่ สามารถ ที่ จะให้เรือขนาดใหญ่ผ่านได้   ซึ่งศักยภาพของคลองไทย จะสามารถให้บริการ ให้เรือแล่นผ่านได้ 300 - 350 ลำต่อวัน  ดังนั้นจะยังคงมีเรืออีกหลายร้อยลำจำเป็นต้องใช้เส้นทางเดิม และที่สำคัญ ยังมีเรือ อีกจำนวนมากจากบรรดาเรือต่างๆของประเทศเพื่อนของไทยหลายประเทศ ทางด้านฝั่งอันดามันเช่น เรือจากประเทศอินเดีย จะไปยังประเทศต่างๆทาง ฝั่งอ่าวไทยเช่น ประเทศจีน หากผ่านคลองไทยจะประหยัดเวลา 4-5 วันในแต่ละเที่ยว โดยไม่ต้องเสี่ยงกับโจรสลัดบริเวณช่องแคบมะละกา  

2)    การขุดคลองไทยจะทำให้เกิดการแบ่งแยกประเทศไทย หรือไม่ ? 

คำตอบ คำถามนี้ได้ถูกถามอยู่เสมอทุกครั้ง ที่มีการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับโครงการขุดคลองไทย เพื่อให้มองกันด้วยเหตุ ด้วยผล ของการขุดคลองเป็นการขุด ด้วยวัตถุ ประสงค์หลักที่ชัดเจน คือความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ร้ายต่อประเทศเลย การที่เราจะขุดคลอง โดยที่ แนวคลอง จะขุดผ่านแผ่นดินของประเทศ เป็นเส้นแนวคลองกั้นแผ่นดิน ออกเป็นสองส่วน แต่จะมีสะพานเชื่อมข้ามไปมาสะดวกหลายสะพาน แล้วเป็นเหตุของ การแบ่งแยกประเทศ ซึ่งเป็นการมองในแง่ร้ายเกินเหตุ การที่จะแบ่งแยกประเทศด้วยเพราะเหตุผลดังกล่าวนี้  เป็นเรื่องที่ค่อนข้างขาดเหตุผลจริงๆรองพิจารณาดูประเทศ ไทยมีแผ่นดินที่มีทะเล ขวางกั้น เช่นเกาะต่างๆหลายเกาะ เกาะภูเก็ตจัง หวัดภูเก็ต เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกาะอื่นๆ  ซึ่งการเป็นเกาะจะมีทะเลขวางกั้น และไม่มีสะพานเชื่อมต่อ ระหว่างแผ่นดิน แต่ก็ยังคงเป็นประเทศไทยอยู่
           


กรณีประเทศมาเลเซียจะเห็นได้ชัดว่าประเทศมาเลเซียมีแผ่นดินติดชายแดนกับประเทศไทยส่วนหนึ่ง และก็ยังมีแผ่นดินอีกส่วนหนึ่งที่มีชายแดนติดกับประเทศอินโดนีเซีย (Sabah, Sarawak, Borneo, Sibu, Kuching) ท่านพิจารณาดูจากแผนที่ ของประเทศมาเลเซีย ขนาดที่มีทะเลขวางกั้นห่างกันหลายร้อยกิโลเมตร ตามลักษณะภูมิประเทศแล้ว ก็ยังคงเป็นประเทศมาเลเซียที่มีความเจริญอย่างปรกติสุข พี่น้องคนไทยส่วนใหญ่มีความรู้ และคงมีเหตุมีผลมากพอคงไม่หลงกล ทำให้ประเทศ ชาติต้องเสียโอกาสที่ดีไป
ที่สำคัญยิ่งคลองไทยจะแก้ปัญหา 3 จังหวัดทางภาคใต้ได้แบบละมุนละม่อม และซึมซับอย่างสันติที่ยั่งยืน เพราะคลองไทยจะนำความเจริญไปยังทั่วทั้งภาคใต้ คลองไทยจะเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ และคนไทยทั้งประเทศได้อย่างมากมหาศาล บริเวณสองฝั่งคลองไทยจะกลายเป็นเมืองใหญ่ทำให้คนไทยทั่วทั้ง ประเทศไม่น้อยกว่า 3-4 ล้านคน    ไปทำงานสร้างความเจริญให้กับภาคใต้ คนไทยเหล่านี้จะเป็นรั้วปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยได้เป็นอย่างดี โดยจะไม่มีอำนาจหรือ อิทธิพลใดๆ ที่จะสามารถต้านทานยับยั้งได้           

3)     จะมีเรือ นาๆชาติมาใช้คลองไทยหรือไม่ เพราะ เรือผ่านช่องแคบมะละกาไม่เสียค่าผ่าน ?

             คำตอบ การย่นระยะทาง ย่นระยะเวลาจะทำให้เรือขนาดใหญ่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 100 ล้านบาทต่อเที่ยว    และที่สำคัญเรือไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา จะปลอดภัยจากปัญหาโจรสลัด การเปรียบเทียบเส้นทางผ่านคลองไทย กับเส้นทางผ่านช่องแคบ Malacca (ผ่านประเทศสิงคโปร์) จะประหยัดเวลา 1-3 วัน และระยะทาง ได้มากถึง 1,200-1,400 กม. สำหรับเส้นทางผ่านคลองไทย กับเส้นทางผ่าน ช่องแคบ Sunda จะย่นระยะทาง  2,500-3,000 กม. หรือลดระยะเวลาได้ 4-5 วัน และ คลองไทย เมื่อเปรียบเทียบ กับเส้นทางเดินเรือแล่นผ่านช่องแคบ   Lombok จะย่นระยะทางได้ 3,000 - 3,500 กม. หรือลดระยะเวลาได้  5-7 วัน   (ความเร็วของเรือเดินทะเลสากล กำหนดให้เรือทะเล ที่แล่นผ่านช่องแคบ หรือคลองจะใช้ความเร็ว ได้ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล  ประมาณ 20 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง)              เรือขนาดแสนตันค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ฉนั้นการที่เรือ นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาเดินทาง และที่สำคัญ เรือจะปลอดจากปัญหาโจรสลัด  ที่มีการปล้นเรือบ่อยครั้งมากบริเวรช่องแคบ มะละกา  การเดินเรือจาก ยุโรป หรือ ตะวันออกกลาง ที่จะไป ยังประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ จะวิ่งตรงผ่านคลองไทยได้เลย จากข้อมูลดังกล่าว ผลประโยชน์ที่บริษัทเดินเรือจะได้รับมีมากพอที่จะนำเรือมาใช้คลองไทย

4)      ความต่างระดับน้ำทะเลของสองฝั่งทะเล การขุด คลองจะต้องมีประตูน้ำเปิดให้เรือเข้าออกหรือไม่  ?

            คำตอบ ระดับน้ำทะเลของสองฝั่งทะเลระหว่างฝั่งอ่าวไทย กับฝั่งอันดามัน จะแตกต่างกันประมาณไม่ถึง 1 เมตร ถ้าใช้แนวคลองเส้น 9เป็นแนวคลองขุด  โดยเริ่มจากฝั่งทะเลทิศตะวันออกฝั่งอ่าวไทย ที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มาสุดที่ฝั่งทะเลทิศตะวันตกฝั่งอันดามัน อำเภอสิเกา จังหวัดพัทลุง  ความแตก ต่างของ ระดับน้ำทะเลขนาดนี้เมื่อเทียบกับความยาว ของคลองไทยที่จะขุด ยาว 120 กิโลเมตร ไม่ต้องใช้ระบบประตูน้ำปิดเปิดให้เรือเข้าออก ท่านสามารถ เปรียบเทียบ กับแม่น้ำ เจ้าพระยา ช่วงฤดูฝนน้ำเหนือไหลลงอ่าวไทย ความต่างระดับของน้ำจากท่าเรือคลองเตยถึงจังหวัด อยุธยา ประมาณ 100 กิโลเมตร ความต่าง ระดับของน้ำ บางครั้งแตก ต่างมากกว่า 1 เมตร เรือก็ยังวิ่งไปมาเป็นปรกติ (คลองสุเอช ยาว190 กิโลเมตร มีความแตกต่างระดับของน้ำทะเลประมาณ 2 เมตรไม่ต้อง ใช้ระบบประตูน้ำ) ทางธรรมชาติ น้ำขึ้นน้ำลงจะเกิด วันหนึ่งๆจะมีน้ำขึ้นน้ำลง 4 ครั้ง เรือแล่นยังไม่พ้นคลองระดับน้ำทะเลก็จะเปลี่ยน

5)   โครงการ คลองไทย มีความเป็นไปได้ขนาดไหน  ?

         คำตอบ จากข้อมูลต่างๆที่ได้นำเสนอในบทความวิเคราะห์ถ้าท่านได้อ่าน และ ใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลท่านคงจะมองเห็นว่าคลองไทย มีผลประ โยชน์ในทางเศรษฐกิจมากมหาศาล ไม่เฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้น แต่ระดับโลกด้วย ดังนั้นจึงขอให้ข้อสังเกตุว่ามี 3 ปัจจัยหลัก ที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการที่จะทำให้ โครงการ คลองไทยเป็นไปได้คือ 1.ปัจจัยจากความเป็นไปได้ที่มีอิทธิพลมาจากต่างประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศที่เกิดจากความกลัวเสียผลประโยชน์ 2. ปัจจัยจากยุทธศาสตร์ ของประ เทศมหาอำนาจเช่น ระหว่างประเทศ ประเทศสหรัฐ กับประเทศจีน เพื่อเป็นการถ่วงดุลย์อำนาจของระหว่างประเทศมหาอำนาจ เพื่อไม่ให้ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ 3.ปัจจัยที่เกิดจากกลุ่มผลประโยชน์ หรือได้รับผลประโยชน์จากต่างประเทศ ที่อยู่ในประเทศไทยเองใช้อิทธิพลทางการเมือง ปิดกั้นข้อมูล ให้ข้อมูลบิดเบือน ถ่วงเวลา (สนามบินสุวรรณ ภูมิโชคดี ที่ยังได้เกิด) ปัจจัยทั้งสามที่กล่าวมาสามารถแทรกแซงทำให้โครงการคลองไทยมีวิบากกรรม ดังนั้นความเป็นไปได้ของโครงการคลองไทยคือ จะต้อง ให้ความรู้ความเข้าใจ กับประ ชาชน ไทยอย่างจริงจังและทั่วถึง

(การบรรยายพิเศษ ของ คณะ กรรมาธิการวิสามัญโครงการ คลองไทย (คอคอดกระวุฒิสภา ณ โรงแรม ตรัง ถนน วิสุทธิกษัตริย์  กทม. จัดโดย สมาคมภาคใต้  วันเสาร์ ที่  4ตุลาคม 2546) ดร.สถาพร เขียววิมล กล่าวว่าการที่คณะกรรมาธิการ วุฒิสภา มาสนใจโครงการคลองไทยนี้   จะมีความสำคัญ ต่อโครงการมาก  เพราะวุฒิสภา โดย หน้าที่ ไม่มีอำนาจที่หาจะผลประ โยชน์จากโครงการนี้ได้ ทำให้การพิจจารณาเป็นกลาง การที่จะสร้าง หรือ ไม่สร้างขึ้นอยู่กับ ผลของการศึกษา  ถ้าหากวุฒิสมา ชิกส่วนใหญ่ เห็นด้วย กับโครงการคลองไทย แล้วผ่านเป็นมติของวุฒิสภาได้ โครงการคลองไทยก็จะจุดประเดน เป็นเงื่อนใขให้กับรัฐบาล   เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้วุฒิสมาชิก 200 ท่าน ส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับหลักการนี้  และผมเชื่อแน่ว่าถ้าวุฒิผ่านความเห็นชอบกับโครงการนี้ คนไทยส่วนใหญ่ที่สนใจเรื่องนี้มานานคงจะฮือฮาพอควร   ณ วันนี้ความชัดเจน ในเรื่อง นี้พูด ได้ว่าไม่มีเลย ต่างประเทศหลายประเทศที่สนใจ กับโครงการนี้ อยากให้ คลองไทย เกิด แต่ประเทศเหล่า นั้นก็ยัง ไม่เห็น ความจริงจังของประเทศไทย ขาดความมั่นใจ ที่จะมาร่วมลงทุนเพราะยังไม่มี สถาบันใดๆระดับประเทศที่จะชี้นำ ชี้ชัดว่าคลองไทย ควรจะสร้างหรือไม่สร้าง   เพราะเหมือนอยู่ในฝันที่ล่องลอยจริงๆ   เพราะคนที่จะบอก ว่าควรทำหรือไม่ทำไม่มีใครชี้นำ แต่ถ้าวุฒิได้นำยัติคลองไทยผ่านความเห็นชอบวุฒิสภา แล้วละก็ตอนนี้จะมีความหมายมาก จะเป็นเงื่อนใขให้กับรัฐบาล ไม่ว่ารัฐบาลไหนจะขึ้น มา  เพราะว่า ถ้าเกิดวุฒิบอกว่า ควรจะสร้างแล้วรัฐบาลไม่ทำอะไรสักอย่าง รัฐบาลจะ ต้องตอบประชาชน ว่าทำไมไม่สร้าง
            เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญตอนนี้ทำอย่างไรที่จะให้ คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาความเป็นไปได้คลองไทย วุฒิสภา ซึ่งมี นาย คำนวณ  ชโลปถัมภ์  เป็นประธาน  ท่าน พลโท โอภาส   รัตนบุรี รองประธาน  และ ท่านสุรใจ ศิรินุพงศ์ รองประธานผลักดันโครงการนี้ให้ผ่านวุฒิสภา  ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้น ได้เท่ากับการทำบุญกุศลแรงดีกว่าสร้าง วัด 100 วัด แล้วกุศลที่ได้จาก สร้างคลองไทย นี้เป็น กุศลที่   จะสามารถเห็นได้ในชาตินี้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า บุญกุศลจะไปถึงลูกถึงหลานของท่านทุกคนครับ และ ท่านก็ จะได้เห็นผลของบุญในชาตินี้ด้วย ผมคนสระบุรีครับ ไม่มีที่ดิน อยู่ที่นั่น เลย แต่ผลของบุญก็จะมา ถึงลูกหลานของผมด้วยครับขอบคุณครับ

6)      ผลประโยชน์ ที่ประเทศไทยจะได้รับจากคลองไทย มีอะไรบ้าง ?

            คำตอบ ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการขุดคลองไทย เพื่อให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถแบ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็น 2 ส่วนคือ 1.ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศกรณีไม่มีเรือต่างประเทศมาผ่าน 2. ผลประโยชน์ที่เกิดจากการให้เรือต่างประเทศทั่วโลกผ่าน 
        1. ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศกรณีไม่มีเรือต่างประเทศมาผ่าน
1.1 สร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยเพิ่มขึ้นในทางด้านการทหาร โดยเพิ่มบทบาท และสมุทรทานุภาพให้กับกองทัพเรือมากยิ่งขึ้นทั้งในยามปรกติ และในยามสงคราม โดยเฉพาะ การเคลื่อน ย้ายกองกำลังเรือรบไปมาระหว่าง ทั้งสองฝั่งทะเลของประเทศจะกระทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  มีความปลอดภัย และมีความอิสระจากที่เรือไทย ไม่ต้องผ่าน น่านน้ำของประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อในยามสงครามถึงแม้ว่าหากอ่าวไทย จะต้องถูกปิดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามจะยังมีคลองไทยเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้ายุทธปัจจัย ให้เรือต่างๆของไทย ใน ฝั่งอ่าวไทยเข้าออกได้สะดวกตลอด เวลา ไม่ต้องรอขอความยินยอมแล่นเรือผ่านน่านน้ำ ของประเทศเพื่อนบ้านอีกต่อไป
1.2    คลองไทย จะสามารถพัฒนาให้พื้นที่สองฝั่งคลองไทยเป็นเมืองเศรษฐกิจ เมืองอุตสาหกรรมเป็นแหล่งผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก  ทำให้ได้เปรียบในเรื่องต่างๆ ในด้านต้นทุน จะทำให้เกิดการสร้างงาน 3 - 4 ล้านงาน  ในพื้นที่ทั่วทั้งภาคใต้ เป็นการสร้างความเจริญได้อย่างยั่งยืน 
1.3    โรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยจะสามารถกลั่นน้ำมันได้ในราคาที่ต่ำ เพราะเรือขนส่งน้ำมัน ดิบส่วนมากจะนำมาจากทางกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง มาส่งยัง โรงกลั่นน้ำมัน ในประเทศไทย โดยเรือจะต้องแล่นเรืออ้อม ผ่านเข้าช่องแคบมะละกา และต้องผ่านประเทศสิงค์โป  หากมีคลองไทยเกิดขึ้น จะทำให้เรือแต่ละลำประหยัด เวลาเดินทางแต่ละเที่ยว 4-5 วันต่อเที่ยว ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้ำมันลงได้มาก จะเป็นผลทำให้ราคาน้ำมันในประเทศถูกลง ปัญหาน้ำมันเถื่อนก็จะลดน้อยลง ทำให้เกิดผลประโยชน ์คิดเป็นเงิน เป็นแสน ล้านบาท ต่อ
1.4 ท่าเรือแหลมฉบังจะมีเรือขนส่งสินค้าจากต่างประเทศจำนวนมากมาใช้บริการ มากเพิ่มขึ้นเนื่องด้วยค่าใช้ จ่าย และค่าบริการต่างๆในประเทศไทย จะประหยัดกว่า ของประเทศสิงค์โป และที่สำคัญ เรือไม่ต้องแล่นอ้อมผ่านช่องแคบมะละกา จะปลอดจากความเสี่ยงถูกโจรสลัดปล้นจากข้อมูลมีการปล้นเกือบทุกวัน และจะย่นระยะ ทาง ลดเวลาเดินเรือของเรือแต่ละเทียวคิดเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินหลายล้านบาทต่อเที่ยว  ซึ่งจะเพิ่มบทบาทให้ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นศูนย์รวมการขนส่งทางเรือในอนาคตแทนที่จะต้อง ไปที่ประเทศประเทศสิงค์โป และเรือทุกลำที่มาใช้บริการก็จะเป็นลูกค้าซื้อ น้ำมัน อาหาร น้ำ และสินค้าต่างๆอีกมาก ซึ่งจะเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศ คิดเป็นผลประโยชน์หลายแสน ล้านบาท ต่อปี
1.5  คลองไทยช่วยประหยัดการทำประมงทางทะเลน้ำลึก โดยเฉพาะเรือประมงทั้งสองฝั่ง  ทางฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามันกว่าห้าหมื่นลำ  ไปมาสะดวก จะประหยัดน้ำมัน และทำให้มีเวลาเพิ่มโอกาส ในการหาปลาได้มากขึ้น   และช่วยลดปัญหา จาก การถูกปล้นจากโจรสลัด    หรือเรือถูกจับจากกรณีที่เรือต้องไปผ่าน ทำให้ไปรุกล้ำน่านน้ำ ของ ประเทศ เพื่อนบ้าน คลองไทยจะช่วยสร้างรายได้ในส่วนนี้ไม่ต่ำกว่า ห้าหมื่นล้านบาท ต่อปี
1.6  คลองไทยจะทำให้พื้นที่ในหลายจังหวัด ที่คลองไทยผ่าน เมื่อน้ำทะเลจากคลองไทย ไหลผ่าน ก็จะทำให้พื้นที่ สองฝั่งคลองไทยอุดมสมบูรณ์ได้ และใช้ประโยชน์จาก น้ำทะเลที่ไหลผ่านสามารถใช้ประโยชน์ได้ทางด้านการประมง และในกรณีถึงฤดูฝนที่มีน้ำมาก ก็จะช่วยการระบายน้ำลงทะเลได้สะดวก
1.7  คลองไทยเพิ่มแหล่งการท่องเที่ยวใหม่ทางทะเล ระหว่างฝั่งทะเลอ่าวไทย กับฝั่งทะเลอันดามัน ทำให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น และประเทศเพื่อนบ้าน ปีละแสนล้านบาท
             2. ผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการให้เรือต่างประเทศทั่วโลกผ่าน
2.1 นโยบายเขตุเศรษฐกิจพิเศษสองฝั่งคลองไทยจะทำให้เกิด โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทจากประเทศทั่วโลก มาประกอบการภาคธุรกิจต่างๆ บนสองฝั่งคลองไทย จะสร้าง งาน ประมาณ 2 ถึง 3 ล้าน งาน อย่าง ยั่งยืน ต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ เป็นล้านล้าน บาท ต่อปี
2.2  รายได้จากค่าผ่านคลอง กว่าห้าแสนล้านบาทต่อปี
2.3  รายได้จากการขายสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการต่างๆ อาหารโดยเฉพาะน้ำจืด  จะสร้างราย ได้ เป็นหลายหมื่นล้านบาทต่อปี
2.4  รายได้จากการขายน้ำมันเชื้อเพลิง ซ่อม สร้าง เรือ เป็นแสนล้านบาท ต่อปี
2.5 รายได้จากเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ทั่วโลก มาแวะผ่านประเทศไทยเกิดการท่องเที่ยวทั้งทางเรือและทางบก จะสร้างรายได้ และนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไทยโดยตรง สามารถสร้างรายได้ เป็น แสนๆ ล้านบาท ต่อปี

7)      ความมั่นคงของประเทศ ?

คำตอบ   ความมั่นคง โดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเล  ด้านกองทัพเรือ หรือกองทัพบก ในปัจจุบันนี้ถ้าท่านดูแผนที่ประเทศไทย จะเห็นว่าปากทางเข้าออกฝั่งทะเล อ่าวไทยเป็นทะเลปิด เรือทุกลำของไทยถ้าต้องการนำเรือออกจากทางฝั่งอ่าวไทยไปยังจังหวัดต่างๆเช่น จ.สตูล จ.ตรัง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต จ.ระนอง ทางทะเลฝั่งอันดามัน เรือไทยเราจะต้องผ่านน่านน้ำสากลของประเทศข้างเคียงหลายประเทศมี ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อคลองไทยเกิดขึ้น เรือของไทยจะแล่นเข้าออกไปได้ทั่วโลกได้อย่างเสรี ปลอด ภัยจากโจรสลัด เรือประมงไทยถูกจับประจำเพราะผ่านน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้านก็จะไม่เกิดขึ้นโดย เฉพาะเรือประมงของไทยประมาณ 45,000 ลำ จะประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินเรือไปมาสองฝั่งทะเลไทย หลายหมื่นล้านบาทต่อปี  


คลองไทย เพิ่มศักยภาพกองทัพไทยทั้งทางบกและทางเรือ สามารถเคลื่อนย้ายกำลังได้รวดเร็ว  และมีความเป็นอิสระทั้งในยามปรกติ หรือในยามสงครามทุกรูปแบบ  โดยจะไม่กระทบ กระเทือนถึงความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ในปัจจุบันการเคลื่อนย้ายกำลัง หรือการกระทำใดๆของกองทัพเรือในการเคลื่อนย้าย  ยากที่จะปลอดจากการรู้เห็นตรวจตราของประเทศค้างเคียง โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย เรือขนส่งน้ำมันดิบ หรือเรือขนส่งสินค้าทางทะเลของไทยทุกลำ จะต้องผ่านน่านน้ำของประเทศมาเลเซีย ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน หากยามใดมีปัญหาที่คาดไม่ถึง การขนส่งน้ำมันทางทะเลอาจจะถูกบล๊อคได้ประเทศไทยจะเป็นอัมพาตแน่ๆ เพราะเรือบรรทุกน้ำมันไม่สามารถนำน้ำมันมาส่งยังโรงกลั่นน้ำมันที่ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรีได้

ติดตามโครงการขุดคลองไทยตอนที่ 2
ภาพและข้อมูลจากhttp://www.thai-canal.com